Кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

Навчально-методичні матеріали

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ 

 

2013

– навчальні посібники з грифом МОН України:

 

English : навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів педагогічної освіти / [Н.М. Бріт, Н.В. Гут,  О.А Заболотна, С.П. Шумаєва,  І.Ю. Щербань] ; [укл. Н.В. Гут, О.А. Заболотна]. – Умань : Візаві, 2013. – 264 с.

підручники без грифу МОН України:

 

Граматика англійської мови: теорія. практика. тести (підручник для студентів вищих закладів педагогічної освіти). Видання 2-е, перероблене і доповнене / [Н. М. Бріт, О. А. Голобородько, Г. О. Грабова, Н. В. Гут, Г. П. Іванчук, О. А. Заболотна, С. П. Шумаєва, І. Ю. Щербань] ; [укл. Н.В. Гут, О.А. Заболотна]. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2013. – 400 с.

– навчальні посібники без грифу МОН України:

 

 1. Бевз О.П. Інтерпретація тексту : навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання факультету іноземної філології / укл. О. П. Бевз. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 72c.
 2. Бевз О. П., Гембарук А. С. Інструктивно-методичні матеріали до навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» : навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу факультету іноземної філології. – 2-ге видання, виправлене, доповнене. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – 120 c.
 3. Бевз О. П., Гембарук А. С. Інструктивно-методичні матеріали до навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» : навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу ОКР «Бакалавр». – Умань : ПП Жовтий, 2013. – 80 c.
 4. Постоленко І.С, Слободяник О.О. Завдання аудіопрактикуму: посібник для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих навчальних закл. освіти / [укладачі І.С. Постоленко, О.О. Слободяник]. – Умань: ВІЗАВІ, 2013. – 121с.
 5. Грабовий П.М. English for professional purposes (Physical education) (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів педагогічної освіти) : навчальний посібник / Грабовий П.М., Гут Н.В., Козак Т.М.. – Умань : АЛМІ, 2013. – 120 с.

 

 • електронні підручники чи посібники:

E N G L I S H

e-textbook (електронний навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів педагогічної освіти). Системні вимоги: Процесор – PentiumIII та вище, RAM 64Mb та вище, VGA –32Mb

 

 • методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету:
 1. Асистентська практика: Методичні рекомендації для самостійної роботи з педагогічної практики для магістрантів V–VІ курсів факультету іноземної філології / уклад. Н.М. Бріт, О.П. Бевз, А.С. Гембарук, П.М. Грабовий, О.С. Комар, І.А. Суржикова. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – 55 c.
 2. Педагогічна практика : методичні рекомендації для самостійної роботи з педагогічної практики для студентів IV – V курсів факультету іноземної філології заочної форми навчання / уклад. Бевз О.П., Бріт Н.М., Комар О.С. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – 48 c.
 3. Педагогічна практика : методичні рекомендації для самостійної роботи з педагогічної практики для студентів факультету іноземної філології ОКР «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» / уклад. Бевз О.П., Бріт Н.М., Комар О.С. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – 68 c.
 4. Практична граматика англійської мови. Морфологія : навчально-метод. реком. для студентів спеціальності «Мова і література (англійська)» ф-тів іноземних мов вищих закл. освіти / укл. І.А. Суржикова, Ю.С. Суржикова. – Умань : Візаві, 2013. — 104 с.
 5. Граматичні проблеми перекладу : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / укл. І.А. Суржикова. – Умань : Візаві, 2013. – 80 с.
 6. Граматика англійської мови: теорія і практика : навчально-метод. реком. для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / укл. С.П. Деркач, І.А. Суржикова. – Умань :  ВІЗАВІ, 2013. – 124 с.
 7. Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Методика викладання іноземних мов» / укл. Ремезовська Н.М. // Умань : ПП Жовтий О.О., 2013 – 80с.
 8. Завдання аудіопрактикуму: для студентів І курсу спеціальності «Мова і література (англійська)» факультетів іноземних мов вищих закладів освіти / уклад. О.О. Зарицька, Т.В. Капелюшна, Я.Г. Кравченко, О.В. Старовойтова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 71 с.

 

2014

– монографії:

 1. Бондарук Я.В. Підвищення кваліфікації вчителів у США : теорія і практика [Монографія] / Я.В. Бондарук. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 216 с.

 

— навчальні посібники:

 1. English Grammar in theory and practice: навчальний посібник для студ. 2 курсу спец. „Мова і література (англійська)” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / укл.: С. П. Деркач, І. А. Суржикова. – Умань, 2014. – 160 c.
 2. Завдання аудіопрактикуму: посібник для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих навчальних закл. освіти II видання: перероблене і доповнене / [укладачі І.С. Постоленко, О.О. Слободяник]. – Умань: ВІЗАВІ, 2014. – 160с.
 3. Аналіз публіцистичного тексту: посібник для студ. 4 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих зал. освіти / укладачі: І.С. Постоленко, Р.В. Сундук.—Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014.—138 с.
 4. English for professional purposes (Physical education) (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів педагогічної освіти) : навчальний посібник / Грабовий П.М., Гут Н.В. – 3-е вид., пер. і доп. – Умань : АЛМІ, 2014. – 120 с.
 5. Аналіз підручників з англійської мови :  навчально-методичний посібник для студ. 3 курсу спец. „Мова і література (англійська)” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти/ укл. Т.В. Капелюшна, П.М. Грабовий, Т.О. Піонтковська. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 120 с.
 6. Практика усного та писемного мовлення. Аудіопрактикум : посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Мова і література (англійська)» / укл.: Н. М. Бріт, П. М. Грабовий, Т. В. Капелюшна, Я. Г. Кравченко, О. В. Старовойтова. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 134 с.

 

 • методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету:
 1. Асистентська практика : методичні рекомендації для самостійної роботи з педагогічної практики для магістрантів V–VІ курсів факультету іноземної філології / уклад. Н. М. Бріт, О. П. Бевз, А. С. Гембарук, О. С. Комар, І. А. Суржикова. – 2-ге видання, виправлене, доповнене. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – 69 c.

 

2015

— монографії:

 1. Бріт Н.М., Шульга Н. В. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії: монографія / Н.М.Бріт, Н. В. Шульга  – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 152 с.
 2. Солодчук А.В. Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в США: монографія / А.В. Солодчук– Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 158 с.
 3. Холод І.В. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в університетах Великобританії: монографія / І. В.Холод – Умань ФОП ЖовтийО. О., 2015. – 177 с.
 4. Бойко Я.А. Формування екологічної культури учнів старших класів у сучасній середній школі США: монографія / Я.А. Бойко – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 186 с.
 5. Бріт Н.М., Паладьєва А. Ф. Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина ХІХ − початок ХХ століття) : монографія / А. Ф. Паладьєва., Н. М. Бріт. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 213 с.
 6. Бріт Н.М., Кришко А.Ю. Вплив ідей Вільгельма фон Гумбольдта (1767-1835) на мовну освіту в Україні ХІХ − початку ХХ століття: монографія / А.Ю. Кришко, Н.М.Бріт  – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 179 с.

 

 • підручники:

електронні підручники: E N G L I S H компіляція Макс Фартухов

 1. e-textbook (електронний навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів педагогічної освіти). Системні вимоги: Процесор – Pentium III та вище, RAM 64Mb та вище, VGA –32Mb
 2. DEUTCH [Фартухов М.В.] e-textbook (електронний навчальний посібник з німецької мови для студентів вищих закладів педагогічної освіти). Системні вимоги: Процесор – Pentium III та вище, RAM 64Mb та вище, VGA –32Mb
 3. ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR TEACHERS e-textbook (електронний навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів педагогічної освіти). Системні вимоги: Процесор – Pentium III та вище, RAM 64Mb та вище, VGA –32Mb

 

 • навчальні посібники:
 1. Listening : посібник для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / [укладачі І.С. Постоленко, О.О. Слободяник]. – Умань : ВІЗАВІ, 2015. – 155 с.
 2. Аналіз публіцистичного тексту : посібник для студ. 4 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. – 2-ге видання, виправлене, доповнене / [укладачі І.С. Постоленко, Р.В. Сундук]. – Умань : ВІЗАВІ, 2015. – 144 с.
 3. Аналіз підручників з англійської мови :  навчально-методичний посібник для студ. 3 курсу спец. „Мова і література (англійська)” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти/ укл. Т.В. Капелюшна, П.М. Грабовий, Т.О. Піонтковська. – 2-ге видання, виправлене, доповнене. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 120 с.
 4. Практика усного та писемного мовлення. Аудіопрактикум : посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Мова і література (англійська)» / укл.: Н. М. Бріт, П.М. Грабовий,О.С. Комар, Я.Г.Кравченко, О. В. Старовойтова. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 134 с.
 5. English Grammar in Theory and Practice : навчально-методичний посібник для студ. 2 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) / укл. Бріт Н.М., Гембарук А.С., Деркач С.П., Бондарук Я.В., Слободяник О.О. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 182 с.
 6. Фартухов М.В. Ukrainian-English dictionary of collocations / Фартухов М.В. – 2-ге видання, виправлене, доповнене – Умань: ФОП Жовтий, 2015.– 142с.
 7. Oral approach. Part 1 – You too can speak English. Handbook for freshmen,укл. Фартухов М.В. – Умань: ФОП Жовтий, 2015.  2015. – 120 с.
 8. Fartukhov М.V. Study guide on cinematic technical terms and backdrops and scenic design glossary of terms. Видання 2-е,/Фартухов М.В.; [укл. Фартухов М.В.]– Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 120 с.
 9. Практичний курс англійської мови: посібник для студ. 2 курсу спеціаліз. “Мова і література (англійська)” філолог. ф-тів вищих закл. освіти / укл. А.В.Солодчук, О.А.Пономарьова. — Умань: ФОП Жовтий О.О. 2015. – 122 с.
 10. Іноземна мова (англійська): посібник для студ. І курсу спеціаліз. «Мова і література (англійська)» філолог. ф-тів вищих закл. освіти / укл.: О.А. Пономарьова, А.В. Солодчук.- Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 124 с.
 11. Навчально-методичні посібник з практичної граматики англійської мови: для студ. 1 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закладів освіти / автор: Я. Г. Кравченко. – 2-ге видання, виправлене, доповнене. –Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 120 с.
 12. Практична фонетика :  навчально-методичний посібник для студ. 1 курсу спец. „Мова і література (англійська)” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти/ укл. О.В. Коваленко, О.В. Галай – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.

 

нші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо):

 1. Асистентська практика : методичні рекомендації для самостійної роботи з педагогічної практики для магістрантів V–VІ курсів факультету іноземної філології / уклад. Н. М. Бріт, О. П. Бевз, А. С. Гембарук, О. С. Комар. – 3-тє видання, виправлене. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2015. – 72 c.
 2. Шкільний вчитель нового покоління. Допроектне базове дослідження (березень 2013 − березень 2014) / укл. О. П. Бевз, А. С. Гембарук, О. А. Гончарова, О. А. Заболотна, О. О. Змієвська, Л. В. Калініна, І. М. Каминін, Т. В. Коноваленко, І. М. Романишин, І. В. Самойлюкевич, О. М. Таран, Н. В. Тучина, О. О. Українська, К. Г. Худик. − К.: Ленвіт, 2014. − 60 с.
 3. Методичні рекомендації для домашнього читання за повістю Spike Milligan “It Ends with Magic…” для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. / Слободяник О.О. – Умань : ВІЗАВІ, 2015. – 35 с.
 4. Методичні рекомендації для домашнього читання за книгою Джеймса Боуена «Вуличний кіт на ім’я Боб» для студентів 1 курсу спеціальності «Мова та література (англійська)» ф-тів іноземних мов вищих закл. освіти / [автори Я.Г. Кравченко, О.В. Старовойтова]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 18 с.

 

 

2016

-електронний підручник:

Інтерпретація тексту: теорія і практика = Text Interpretation: Theory and Practice: електронний підручник для студентів факультету іноземних мов / укл. О. П. Бевз. Системні вимоги: Процесор – Pentium III та вище, RAM 64Mb та вище, VGA –32Mb.

 

-навчальні посібники:

 1. Аналіз підручників з англійської мови :  навчально-методичний посібник для студ. 3 курсу спец. „Мова і література (англійська)” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти/ укл. Т.В. Капелюшна, П.М. Грабовий, Т.О. Піонтковська. – 3-тє видання, виправлене, доповнене. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.
 2. Вибрані питання теорії і практики перекладу : навчально-методичний посібник для студ. 2 курсу спец. “Середня освіта (мова і література (англійська))” та “Філологія. Германські мови та літератури” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / укл. О. С. Комар. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.
 3. Практична фонетика:  навчально-методичний посібник для студ. 1-2 курсу спец. „Мова і література (англійська)” ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти, 2-ге вид. доповнене / укл. О.В. Коваленко, О.В. Галай – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 125 с.
 4. LISTENING : посібник для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти II видання: перероблене і доповнене / [укладачі І. С. Постоленко, О. О. Слободяник]. – Умань : ВІЗАВІ,  – 178 с.
 5. Постоленко І.С., Сундук Р. В. Publicistic Text Analysis : посібник для студ. 4 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. / [укладачі І. С. Постоленко, Р. В. Сундук]. – Умань : ВПЦ «ВІЗАВІ», 2016. – 144 с.
 6. English Grammar in theory and practice: навчальний посібник для студ. 2 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) II видання: перероблене і доповнене / укл. Бріт Н.М., Гембарук А. С., Деркач С. П., Бондарук Я. В. , Слободяник О.О. – Умань, – 183 с.
 7. English in Use : посібник для студ. 3 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / [укладачі Є. С. Процько, Р. В. Сундук]. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2016. – 140 с.
 8. Англійська мова: теорія і практика: навч.-метод. посібник для студ. 1 курсу спеціальності 013 Початкова освіта, спеціаліз. «Іноземна мова (англійська)» вищих навч. закладів / укл.: О. А. Пономарьова, А. В. Солодчук. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 126 с.
 9. Практичний курс англійської мови: навч.-метод. посібник для студ. 2 курсу спеціаліз. “Мова і література (англійська)” філолог. ф-тів вищих навч. закладів / укл.: О. А. Пономарьова, А. В. Солодчук. – Умань: ФОП  Жовтий О. О., 2016. – 120 с.
 10. Холод І.В. Методика викладання англійської мови : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / уклад. Холод Ірина Василівна. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 150 с.
 11. Методика викладання іноземних мов : курс лекцій : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / уклад. Алла Степанівна Гембарук. – 3-є видання, виправлене, доповнене. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 188 с.
 12. Бевз О.П., Гембарук А. С. Інструктивно-методичні матеріали з англійської мови : навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу ОС «бакалавр». – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 80 c.

 

-інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо).

 1. Методичні рекомендації для домашнього читання за повістю Spike Milligan “It Ends with Magic…” для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти II видання: перероблене і доповнене / . – Умань : ВІЗАВІ, 2016. – 35 с.
 2. Практичний курс англійської мови: інструктивно-методичні рекомендації для студ. 3 курсу спеціаліз. «Мова і література (англійська)» філолог. ф-тів вищих закл. освіти / укл.: А. В. Солодчук, О. А. Пономарьова. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 48 с.
 3. Інструктивно-методичні рекомендації з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» для іноземних студентів ІV курсу спеціальності «Мова та література (англійська)» ф-ів іноземних мов вищих закл. освіти/ [автор Н.В. Шульга]. –Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 42 с.
 4. Деркач, С.П. Посібник для домашнього читання для студентів факультетів іноземних мов вищих закладів освіти / С. П. Деркач. – Умань, 2016. – 62 с.

 

2017

-навчальні посібники рекомендовані МОН або Вченою радою університету:

 1. English Grammar in practice: Part 1 – the Subjunctive Mood and Modals: навчальний посібник для студ. 2 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська / укл. Бондарук Я. В. , Слободяник О.О. – Умань: ВІЗАВІ 2017. –  150 с.
 2. English Practice: навчальний посібник для студ. 2 курсу факультетів іноземних мов вищих закладів освіти / укл. Я.В. Бондарук. – Умань: Візаві,  2017. –  154 с.

 

-навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради університету:

 1. Навчально-методичний посібник English:Theory and Practice: посібник для студ. 1 курсу спеціаліз. «Англійська мова» філолог. ф-тів вищих закл. освіти / укл.: О. А. Пономарьова, А. В. Солодчук. – Умань: ВІЗАВІ, 2017. – 150 с.
 2. Бріт Н.М., Галай О.В., Коваленко О.В. Practical Phonetics: навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів педагогічної освіти / Н.М. Бріт, О.В. Галай, О.В. Коваленко. — Умань: ВПЦ «Візаві», 2017 — 133 с.
 3. Постоленко І.С., Сундук Р. В. Publicistic Text Analysis : посібник для студ. 4 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. – 2-ге видання, виправлене, доповнене / [укладачі І. С. Постоленко, Р. В. Сундук]. – Умань : ВПЦ «ВІЗАВІ», 2017. – 174 с.
 4. Постоленко І. С., Слободяник О.О. English Practice: Listening Activities : посібник для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / [укладачі І. С. Постоленко, О. О. Слободяник]. – Умань : ВПЦ «ВІЗАВІ», 2017. – 178 с.

 

-інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо).

 1. Grammar in Use. Levels B2, C1 : навчально-метод. реком. для студентів спеціальності “Мова та література (англійська)” ф-тів іноз. Мов вищих закл. освіти / укл. Є. С. Процько. – Умань : Візаві, 2017. – 62 с.
 2. Методичні рекомендації для домашнього читання за повістю Spike Milligan “It Ends with Magic…” для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. IIІ видання: перероблене і доповнене / [укладачі Я.В. Бондарук, О.О. Слободяник, А. Р. Безрукова]. – Умань : ВІЗАВІ,  – 50 с.
 3. Кобилянська В. Методичні рекомендації для домашнього читання за книгою Ray Bradbury “Fahrenheit 451” для студентів І курсу факультету іноземних мов / Вікторія Кобилянська. – Умань: Візаві, 2017. – 72 с.
 4. Методичні рекомендації з вибраних питань ділового писемного мовлення для студ. для студентів спеціальності «Англійська мова» факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів / [укладач Сушкевич О.В.]. – Умань : ВІЗАВІ,  – 50 с.

 

2018

— монографії:

 1. Навчання майбутніх вчителів англійської мови у закладах вищої освіти Західної Європи: бельгійський досвід [Монографія] / Є.С. Процько. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 216 с.

 

— навчальні посібники рекомендовані МОН або Вченою радою університету:

 1. English Grammar in practice: Part 1 – the Subjunctive Mood and Modals: навчальний посібник для студ. 2 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська / укл. Бондарук Я. В. , Слободяник О.О. – Умань: ВІЗАВІ 2017. – 150 с.
 2. English Practice: навчальний посібник для студ. 2 курсу факультетів іноземних мов вищих закладів освіти / укл. Я.В. Бондарук. – Умань: Візаві,  2017. –  154 с.
 3. Комар О.С. Навчально-методичний посібник. Вибрані питання теорії і практики перекладу: навчально-методичний посібник для студ. 1 курсу ОС “магістр” спец. “Середня освіта (Мова і література (англійська))” ф-тів іноз. мов закл. вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; уклад. О.С. Комар. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 130 с.

 

— навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради університету:

 1. Навчально-методичний посібник English:Theory and Practice: посібник для студ. 1 курсу спеціаліз. «Англійська мова» філолог. ф-тів вищих закл. освіти / укл.: О. А. Пономарьова, А. В. Солодчук. – Умань: ВІЗАВІ, 2017. – 150 с.
 2. Бріт Н.М., Галай О.В., Коваленко О.В. Practical Phonetics: навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів педагогічної освіти / Н.М. Бріт, О.В. Галай, О.В. Коваленко. — Умань: ВПЦ «Візаві», 2017 — 133 с.
 3. Постоленко І.С., Сундук Р. В. Publicistic Text Analysis : посібник для студ. 4 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. – 2-ге видання, виправлене, доповнене / [укладачі І. С. Постоленко, Р. В. Сундук]. – Умань : ВПЦ «ВІЗАВІ», 2017. – 174 с.
 4. Постоленко І. С., Слободяник О.О. English Practice: Listening Activities : посібник для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / [укладачі І. С. Постоленко, О. О. Слободяник]. – Умань : ВПЦ «ВІЗАВІ», 2017. – 178 с.
 5. 5. Ділова іноземна мова (англійська): навчально-методичний посібник для самостійної роботи для студентів 1 курсу магістратури спеціальностей 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (Історія)/ укл.: Г. Л. Прокоф’єв. –  Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. –  49 c.
 6. English: Vocabulary and Grammar: посібник для студентів 3 курсу спеціаліз. «англійська мова» філолог. ф-тів вищих закладів освіти / укл.: А.В. Солодчук, О.А. Пономарьова. – Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 122 с.
 7. Педагогічна практика у ВНЗ : навчально-методичний посібник для самостійної роботи з педагогічної практики з англійської мови для студентів ОС «Магістр» факультету іноземних мов/ уклад. Н. М. Бріт, О. П. Бевз, А. С. Гембарук. – Умань : Візаві, 2018. – 106 c.
 8. 8. Методика навчання англійської мови : навчально-методичнийпосібник для студентів мовних спеціальностей закладів вищої освіти/ уклад. Холод Ірина Василівна, м. Умань:   ВПЦ  «Візаві», 2018 – 160 с.
 9. English Practice:навчальний посібник для студ. 2 курсу факультетів іноземних мов вищих закладів освіти/ укл. Я.В. Бондарук. – Умань: Візаві, 2017. – 154 с.

 

-інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо):

 

 1. Grammar in Use. Levels B2, C1 : навчально-метод. реком. для студентів спеціальності “Мова та література (англійська)” ф-тів іноз. Мов вищих закл. освіти / укл. Є. С. Процько. – Умань : Візаві, 2017. – 62 с.
 2. Методичні рекомендації для домашнього читання за повістю Spike Milligan “It Ends with Magic…” для студ. 2 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти. IIІ видання: перероблене і доповнене / [укладачі Я.В. Бондарук, О.О. Слободяник, А. Р. Безрукова]. – Умань : ВІЗАВІ, 2017. – 50 с.
 3. Кобилянська В. Методичні рекомендації для домашнього читання за книгою Ray Bradbury “Fahrenheit 451” для студентів І курсу факультету іноземних мов / Вікторія Кобилянська. – Умань: Візаві, 2017. – 72 с.
 4. Методичні рекомендації з вибраних питань ділового писемного мовлення для студ. для студентів спеціальності «Англійська мова» факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів / [укладач Сушкевич О.В.]. – Умань : ВІЗАВІ,  – 50 с.
 5. Ділова іноземна мова (англійська): навчально-методичні матеріали для виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу магістратури спеціальностей 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання/ укл.: Г. Л. Прокоф’єв. –  Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 15c.
 6. Колісніченко А. І.Vocabulary (A Way to Success): Словник / А. І. Колісніченко. – Умань:Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 120 с.
 7. Посібник з домашнього читання за твором В. Коллінз «Місячний камінь» для студентів ІV курсу спеціальності «Мова та література (англійська)» ф-ів іноземних мов вищих закл. освіти/ [автори Ю. О. Біленька, Н.В. Шульга]. –Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 25 с.
 8. Інструктивно-методичні рекомендації з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» для студентів ІV курсу спеціальності «Мова та література (англійська)» ф-ів іноземних мов вищих закл. освіти/ [автори Ю. О. Біленька, Н.В. Шульга]. –Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 54 с.

 

2019

— монографії:

 1. Комар О.С. Неперервна освіта вчителів англійської мови у країнах Європейського Союзу: теорія і практика: монографія / Комар Олег Станіславович. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 376 с.

 

-навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради університету:

 1. English Grammar in Practice: Part 2 – Non-Finite Forms of the Verb: навчальний посібник для студ. 2 курсу факультетів іноземних мов / укл. Бондарук Я.В., Деркач С.П., Слободяник О.О. – Умань, 2019. – 160 с.

 

-інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо):

 1. Alla Gembaruk, Olena Bevz Observed Teaching Guidelines : методичні рекомендації до виконання завдань з виробничої практики для студентів факультету іноземних мов ОС «бакалавр» / укл.: Бевз О. П., Гембарук А. С. – Умань : Візаві, 2019. – 28 c.
 2. Alla Gembaruk, Olena Bevz Qualification Paper Guidelines : методичні рекомендації до написанння кваліфікаційної роботи з методики навчання англійської мови здобувачами вищої освіти факультету іноземних мов ОС «бакалавр» уклад.: Алла, Гембарук, Олена Бевз. – Умань : Візаві, 2019. – 46 c.