Кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

НАУКА

НАУКОВА РОБОТА

В організації та проведенні наукової діяльності колектив кафедри керується положеннями Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст. та нормативними документами Міністерства освіти і науки України щодо модернізації освітянської галузі.

Наукова робота кафедри передбачає проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі лінгводидактики, іноземної філології, методики навчання англійської мови у вищій та середній школі, порівняльної (компаративної) педагогіки,  психолого-педагогічних проблем.

Викладачі кафедри працюють над комплексною темою: «Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті» (державний реєстраційний номер № 111U007527). У контексті означеної проблематики досліджуються питання змісту навчання англійської мови як фахової дисципліни та змісту методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, що засвідчується участю у семінарах, круглих столах, наукових конференціях та публікаціях різного рівня.

 

Наукова робота кафедри узгоджується з планом роботи Лабораторії навчання іноземних мов Регіонального центру навчання іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, діяльність якої здійснюється під егідою Національної академії педагогічних наук України.

 

Викладачі кафедри постійно дбають про навчально-методичне забезпечення, що сприяє якісній, фундаментальній підготовці студентів. Щорічно публікуються підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, монографії, розробляються електронні підручники. Результати наукових досліджень публікуються у фахових державних та закордонних виданнях, оприлюднюються на міжнародних і всеукраїнських конференціях та семінарах.

Значна робота проводилася кафедрою англійської мови та методики її навчання з обдарованою молоддю факультету, яка спрямована на:

  • підвищення якісного складу студентів-випускників факультету іноземних мов шляхом участі у роботі проблемних груп та наукових гуртків;
  • залучення студентів до спільної науково-дослідної роботи з професорсько-викладацьким складом через написання курсових, дипломних, магістерських і конкурсних робіт;
  • впровадження результатів науково-дослідної роботи студентів у подальшій науковій та професійній діяльності;
  • організація участі студентів у конференціях, круглих столах, дискусіях тощо;
  • підготовка студентів факультету до участі в олімпіадах з англійської мови.